Definities

 1. Drukkerij Tressel: Drukkerij Tressel, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 75258161.
 2. Klant: degene met wie Drukkerij Tressel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Drukkerij Tressel en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Drukkerij Tressel.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Drukkerij Tressel hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Drukkerij Tressel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Drukkerij Tressel ten alle tijde wijzigen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen retourneren op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat niet kan worden terug gestuurd om hygiënische redenen ( ondergoed, badkleding enz.)

2. Producten die gepersonaliseerd is kan Drukkerij Tressel bij annuleren en/of retourneren 25% van het bedrag in rekening brengen voor gederfte winst.

3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Drukkerij Tressel.

 

Vergoeding van bezorgkosten

 1. De retourneer kosten zijn voor de klant mits de reden van retourneren komt vanwege een fout bij ons (verkeerde bestelling geleverd.

Retentierecht

 1. Drukkerij Tressel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Drukkerij Tressel heeft voldaan.
 2. Drukkerij Tressel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Drukkerij Tressel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Levertijd

 1. De door Drukkerij Tressel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijf vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Drukkerij Tressel.
 3. Overschijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Drukkerij Tressel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Transportkosten

transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan dor de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Drukkerij Tressel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schaden.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan product of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Drukkerij Tressel, bij gebreke waarvan Drukkerij Tressel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van de schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.